Ciele a prehľad zisťovaní
PDF Tlačiť E-mail

Hlavným cieľom projektu je získavanie a hodnotenie údajov o stave a vývoji lesných ekosystémov a  ich reakcii na stresové faktory (antropogénne aj prírodné).

Zameriava sa najmä na kvantitatívne a kvalitatívne údaje  o lesoch vo vzťahu ku klimatickej zmene, znečisteniu ovzdušia, biodiverzite ďalším environmentálnym problematikám.

Monitoring lesov má dve hlavné zložky:

 • Monitoring I. úrovne (veľkoplošný reprezentatívny monitoring)
 • Monitoring II. úrovne (intenzívny monitoring)

Predmetom monitoring I. úrovne je 112 monitorovacích plôch. Každoročne sa na nich zisťuje zdravotný stav drevín (defoliácia - strata olistenia, výskyt škodlivých činiteľov) a prírastok, opakovane bol hodnotený stav pôdnych vlastností a realizovali sa listové analýzy (obsah živín, rizikových prvkov).

Intenzívny monitoring sa v súčasnosti realizuje na 8 plochách. Ide o monitorovacie aktivity s nasledovným zameraním:

 • Zdravotný stav dervín (defoliácia - strata olistenia, výskyt škodlivých činiteľov)
 • Prírastok
 • Kvalita ovzdušia
 • Meteorológia
 • Atmosférická depozícia (kvantita a kvalita zrážok)
 • Stav pôdy
 • Pôdny roztok
 • Listové analýzy
 • Opad (kvantita a kvalita opadu)
 • Stav vegetácie
 • Fenológia