Prva PDF Tlačiť E-mail

24 poana meteorka

meteo_home Meteorologické údaje na 12 lokalitách Vstúpte...

water_homeData o pôdnej vlhkosti na 4 lokalitách Vstúpte...

Biometeorologický monitoring sa v automatizovanej forme začal intenzívnejšie rozvíjat po roku 2007. Postupným nadobúdaním infraštruktúry zo zdrojov štrukturálnych fondov v Programovom období 2007 - 2014, získaním moderného prístrojového vybavenia a zakladaním automatických meteorologických staníc v lesnom prostredí, bola vybudovaná funkčná meteorologická sieť pozostávajúca aktuálne z 22 regionálnych staníc. Polovicu z uvedených staníc prevádzkuje Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, druhú polovicu spravuje Technická univerzita vo Zvolene (Lokality TUZVO).

Výhodou monitoringu je najmä prístup k údajom online cez internet, ktorý sa využíva nielen na operatívne získavanie meteorologických informácií, ale taktiež na priebežnú kontrolu a správu dát. Údaje z tejto špecificky zameranej siete lesníckych meteorologických meraní, z oblastí mimo urbanizovanej krajiny, kde sieť Slovenského hydrometeorologického ústavu nepokrýva územie celkom dostatočne, sú využiteľné a atraktívne najmä v lesníckom ekofyziologickom výskume, pri parametrizácii a validácii modelov rastových procesov, pri interpretácií fenologických prejavov lesných drevín, pri odhaľovaní extrémov počasia, ale aj vo vzdelávacom procese študentov fakúlt lesníckeho, prírodovedného a environmentálneho zamerania.