Meteorologický monitoring Tlačiť

stanice tuzvo nlc shmu

nlc stanice tab

tuzvo stanice tab

Lokality TUZVO vstúpte...

Meteorologické prvky ako teplota vzduchu, relatívna vlhkosť vzduchu, globálna radiácia alebo zrážky ovplyvňujú zloženie, štruktúru, rast, zdravotný stav adynamiku lesných ekosystémov. Aby sme mohli tieto prvky použiť pri vyhodnocovaní rôznych monitorovacích aktivít na plochách intenzívneho monitoringu (II. úrovne), je nevyhnutné zabezpečiť meranie ich rozsahu azmeny včase čo najpresnejšie.

Meteorologické merania v sieti meteorologických staníc SHMÚ v mnohých prípadoch nedostatočne reprezentujú lesné oblasti. Je to spôsobené priestorovou heterogenitou územia (nadmorskou výškou, expozíciou, sklonom terénu, špecifickou orografiou), ktorá výrazne ovplyvňuje prúdenie vzduchu, čo sa prejavuje časovou aj priestorovou heterogenitou priebehu meteorologických prvkov.

Z tohto dôvodu sa vblízkosti monitorovacích plôch II. úrovne sleduje priebeh počasia pomocou automatických meteorologických staníc skontinuálnym priebehom merania. Tieto dáta sa využívajú pri hodnotení atmosférickej depozície vlesnom prostredí ako aj pri sledovaní cyklu jednotlivých prvkov avody, atiež pri hodnotení životných prejavov stromov.

Hlavnými cieľmi meteorologického monitoringu je

  • opísanie meteorologických podmienok a ich zmien na monitorovacích plochách II. úrovne
  • skúmanie meteorologických podmienok pre vytváranie hypotéz vysvetľujúcich vzťah počasia k stavu lesného ekosystému
  • identifikovanie a skúmanie stresových faktorov pre stromy, predovšetkým extrémov počasia ako silný mráz, dlhotrvajúce sucho, horúčavy
  • vytvorenie dlhých časových radov pre potreby neskorších analýz reakcie ekosystému na meniace sa podmienky prostredia (vodnú bilanciu adostupnosť, cyklus prvkov...)

Automatické meteorologické stanice sú umiestnené vbezprostrednom okolí monitorovacích plôch II. úrovne na voľnej nezalesnenej ploche alebo na monitorovacej veži nad porastom. Sledujú azaznamenávajú sa na nich nasledovné meteorologické prvky (meteo-stanica na voľnej ploche):

· teplota vzduchu vo výške 2 metre

· relatívna vlhkosť vzduchu vo výške 2 metre

· zrážky vo výške 1,5 metra

· rýchlosť asmer vetra vo výške 10 alebo 2 metre

· globálne žiarenie vo výške 10 metrov

Náčrt meteorologickej stanice s kontinuálnym meraním a GSM prenosom dát:

1–teplota arelatívna vlhkosť vzduchu (2 m), 2 – rýchlosť vetra (10 m), 3 – smer vetra (10 m), 4 – globálne žiarenie (10 m), 5 – zrážky (1,5 m), 6 – dataloger s modemom, 7 – solárny panel.

image001