Aktivity II. úrovne PDF Tlačiť E-mail
 1. Stav koruny, stav stromu
 2. Listové analýzy
 3. Pôdne analýzy
 4. Analýzy pôdnych roztokov
 5. Prírastok
 6. Prízemná vegetácia
 7. Atmosférická depozícia
 8. Kvalita ovzdušia
 9. Meteorológia
 10. Ozón
 11. Opad
 12. Fenológia