O projekte PDF Tlačiť E-mail

Projekt FUTMON prebiehal v rokoch 2009 - 2011 a bol spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci nástroja pre životné prostredie LIFE+ (FutMon home)

Na projekte participovalo 40 partnerov z 24 krajín. Koordinujúcim pracoviskom bol inštitút Johann Heinrich von Thünen-Institute (vTI) v Hamburgu

Na európskej úrovni projekt nadväzuje na monitoring lesov budovaný v rámci programu ICP Forests (Medzinárodný kooperatívny program monitorovania a hodnotenia účinkov znečisteného ovzdušia na lesy) už od roku 1985 a ďalej rozvíjaný v rámci schémy Forest Focus (ICP-Forests home)

Na národnej úrovni monitoring stavu lesov na Slovensku tvorí Čiastkový monitorovací systém Lesy (ČMS Lesy) – ako jeden z 10 čiastkových monitorovacích systémov Informačného systému o životnom prostredí SR Ročné správy Monitoringu lesov Slovenska

 
mph                   mzp