Výskumná plocha TMP  Poľana-Hukavský grúň sa nachádza v orografickom celku Poľana a reprezentuje zmiešané porasty typickej karpatskej zmesi buka, jedle a smreka v 5. vegetačnom stupni mezotrofného radu B. Porast patrí do skupiny lesných typov Abieto-Fagetum (Fp) a dominantným pôdnym typom je tu kambizem andozemná.