Výskumná plocha TMP  Turová sa nachádza v orografickom celku Kremnické vrchy a reprezentuje porasty buka lesného v 4. vegetačnom stupni mezotrofného radu B. Porast patrí do skupiny lesných typov Fagetum pauper (Fp) a dominantným pôdnym typom je tu kambizem modálna.