Výskumná plocha TMP  Železnô sa nachádza v orografickom celku Nízke Tatry a reprezentuje smrekové porasty v 6. vegetačnom stupni prechodného radu A/B. Porast patrí do skupiny lesných typov Fageto – Abietum (Fav) a dominantným pôdnym typom je tu kambizem dystrická.