Výskumná plocha TMP  Žibritov sa nachádza v orografickom celku Štiavnické vrchy a reprezentuje porasty duba zimného v 2. vegetačnom stupni mezotrofného radu B. Porast patrí do skupiny lesných typov Fageto quercetum (FQ) a dominantným pôdnym typom je tu kambizem luvizemná.